Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van boekhandel de Kandelaar in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen boekhandel de Kandelaar en de koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-books, multimedia en geschenkartikelen.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Identiteit ondernemer

Naam: Boekhandel de Kandelaar
Vestigingsadres: Sint Jorisstraat 10, 2981 GA Ridderkerk
Email: winkel@de-kandelaar.nl
KvK-nummer: 24158554
BTW-nummer: NL0088.24.988.B01

Artikel 3 Prijzen

 • Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de (internet)winkel worden gehanteerd.
 • Alle door boekhandel de Kandelaar gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
 • De vermelde prijzen zijn exclusief administratie- en verzendkosten.
 • Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
 • Boekhandel de Kandelaar behoudt zich het recht voor om de prijzen, om welke reden dan ook, te wijzigen.
 • Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten

 • Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres of postbus.
 • De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
 • Levering geschiedt via PostNL.
 • Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 3,95. Administratie- en verzendkosten naar het buitenland uitsluitend op aanvraag na contact via e-mail of telefoon.

Artikel 5 Betaling

 • Facturering door boekhandel de Kandelaar vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
 • Betaling door de koper dient te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op een door boekhandel de Kandelaar aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via iDEAL of anderszins.
 • Naast iDEAL is het mogelijk om in de webshop transacties door middel van de VVV Cadeaukaart uit te voeren. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), mag vanaf 1 juli 2020 het deel van de online transactie van de VVV Cadeaukaart niet meer bedragen dan €50. Uiteraard kan de koper het resterende deel van de online transactie betalen met iDeal.
 • In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is boekhandel de Kandelaar gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan de koper.

Artikel 6 Reclames en retourzendingen

 • De koper dient klachten over de geleverde producten binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan boekhandel de Kandelaar te melden.
 • Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan boekhandel de Kandelaar te retourneren. De koper is verplicht het retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal boekhandel de Kandelaar, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
 • Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 14 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan boekhandel de Kandelaar. Deze retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn en de plastic verzegeling (alleen van toepassing bij geluidsdragers zoals cd's en dvd's) op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 • Boekhandel de Kandelaar is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen boekhandel de Kandelaar en de koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.